Activism and Community Campaigns Officer / Swyddog Ymgyrchu a Gweithredu Cymunedol (Cymru) (Dros Dro)

This vacancy has now expired, and is not accepting any new applications.

Please search for live opportunities or use the Register Interest facility to sign up for job alerts and/or leave your CV speculatively.

Contract Type
Fixed Term
Salary
£35,095 - £37,095
Job Description

Scroll down for English

Y rôl:  

Rydym yn chwilio am drefnydd ymgyrchoedd cymunedol brwdfrydig dros dro i ymuno â thîm Cyfeillion y Ddaear Cymru ar adeg gyffrous iawn i gyflenwi cyfnod sabothol aelod o staff. Bydd y rôl yn cefnogi cymunedau i ymgyrchu dros newid amgylcheddol a chyfiawnder hinsawdd. Byddwch hefyd yn helpu i dyfu mudiad gweithredol ar lawr gwlad sydd â phwyslais penodol ar gefnogi cymunedau drwy Gymru gyfan a’r rheini sy’n cael eu heffeithio fwy nag eraill newid hinsawdd a chyfiawnder amgylcheddol. Byddwch wedi eich lleoli yng Nghymru ond bydd disgwyl i chi weithio gyda thimau perthnasol eraill ledled Cyfeillion y Ddaear Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon a rhannu straeon am undod, o’r lleol i’r byd-eang.

Sgiliau a Nodweddion Allweddol:

Mae’n rhaid i chi allu gwrando ar gymunedau, ymgysylltu â nhw a’u cefnogi yn eu hymgyrchoedd lleol yn ogystal ag uno materion ynghyd i beri newid drwy Gymru gyfan. Bydd gennych brofiad o weithio neu ymgyrchu ar lawr gwlad, rheoli cysylltiadau cymhleth a gweithio gyda chymunedau amrywiol o bobl. Yn ddelfrydol, bydd gennych gefndir mewn materion hinsawdd, amgylcheddol neu natur.

Mewn argyfwng hinsawdd ac ecolegol, nid yw parhau i wneud pethau fel o’r blaen yn opsiwn bellach felly mae angen i chi allu dangos dealltwriaeth o newid trawsffurfiol yn ogystal â’r angen i weithredu’n lleol ac ar lawr gwlad.

Rydym yn chwilio am gyfathrebwr hyderus sydd â gwybodaeth ynghylch gweithio gyda chymunedau, wyneb yn wyneb ac ar-lein. Byddwch yn gallu cynllunio a darparu cymorth i rwydweithiau ar lawr gwlad. Byddwch yn ddigon hyblyg i ymdrin â gofynion sefydliad sy’n cynnal ymgyrchoedd niferus yn ogystal ag ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i amgylchiadau allanol sy’n newid. Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol.

Byddwch yn gweithio’n uniongyrchol â grwpiau ac ymgyrchwyr a bydd hynny weithiau’n gofyn gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Y tîm:

Mae tîm Cyfeillion y Ddaear Cymru yn ymgyrchu dros amrywiaeth o fygythiadau amgylcheddol – o argyfyngau hinsawdd a natur i drafnidiaeth, aer glân, tanwyddau ffosil a newid mewn ymddygiad. Rydym hefyd yn cefnogi cymunedau gyda’r materion sy’n bwysig iddyn nhw. Yn ogystal â gweithredu yn y gymuned, rydym hefyd yn defnyddio ein dylanwad ar y cyd i ddod â newid trawsffurfiol ac ymyriadau strategol ar lefel llywodraeth leol a cenedlaethol yng Nghymru.

Y dyddiad cau: Dydd Iau 18 Awst 2022

Math o Gontract: Cyfnod penodol, Medi 2022 – Diwedd Mawrth 2023

Oriau: 32 yr wythnos

Lleoliad: Cymru

Yn anffodus nid oes modd i ni ddarparu ffurflen geisio iaith Gymraeg, gan nad yw ein System Tracio Ymgeisyddion yn medru cefnogi hyn. Os oes yn well gennych ymgeisio yn Gymraeg mae croeso i chi wneud hynny yn y blychau testun agored.

Rydym yn cynnig amrywiaeth gystadleuol o fuddion, cydbwysedd gwaith/bywyd da, cyfleoedd rhagorol i ddysgu a datblygu, a diwylliant sefydliadol bywiog.

Mae Cyfeillion y Ddaear yn ymroddedig i gyfle cyfartal a dysgu sut i gynyddu amrywiaeth ein pobl bob amser. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob unigolyn sydd â’r cymwysterau addas ac yn annog ceisiadau gan bobl sydd heb eu cynrychioli’n ddigonol ym mudiadau’r amgylchedd ac ar ein bwrdd ar hyn o bryd, yn cynnwys merched mewn safleoedd arweiniol uwch, pobl o liw, pobl anabl, pobl o gymunedau mewn angen cymdeithasol a phobl LHDTQI+.

Mae Cyfeillion y Ddaear yn gymuned ryngwladol sydd wedi ei hymroddi i ddiogelu’r byd naturiol a llesiant pawb sy’n byw ynddo. Rydym yn arwain ymgyrchoedd, yn darparu adnoddau a gwybodaeth, ac yn hybu atebion go iawn i’r problemau amgylcheddol sy’n ein hwynebu ni i gyd.

-------

The role:

We are looking for a temporary but enthusiastic community activism organiser to join the Friends of the Earth Cymru team at a very exciting time to cover a period of staff sabbatical. The role will support communities to campaign for environmental change and climate justice.  You will also help grow an active grassroots movement with a particular emphasis on supporting communities right across Wales and those disproportionately impacted by climate change and environmental justice issues.  Although based in Wales you will also be expected to work with other related teams across Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland and share local to global stories of solidarity.

Key Skills and Attributes: 

You must be able to listen to, engage with and support communities in their local campaigns as well as joining up issues to effect Wales-wide change. You will have experience of working or campaigning at grassroots level, managing complex relationships and working with diverse communities of people. Ideally you will have a background in climate, environment or nature issues.

In a climate and ecological emergency business as usual is no longer an option so you must be able to demonstrate an understanding of transformational change as well as the need for local and grassroots action.

We are looking for a confident communicator with a knowledge of working with communities both in person and online.  You will be able to design and deliver support for grassroots networks. You will be flexible enough to juggle the demands of a multi-campaign organisation as well as responding rapidly and effectively to changing external circumstances. The ability to communicate in Welsh is desirable.

You will be working directly with groups and activists and this will sometimes require evening and weekend work.

The team: 

The Friends of the Earth Cymru team campaigns on a range of environmental threats – from the climate and nature crises to transport, clean air, fossil fuels and behaviour change. We also support communities on the issues that are important to them. As well as community activity we use our collective influence to make transformational change and strategic interventions at local and Welsh government level.  

Closing date: Thursday 18th August 2022

Contract Type: Fixed term September 2022 – End March 2023

Hours: 32 per week

Location: Wales

Please note the job description attached is in Welsh then English. 

Unfortunately we are unable to provide a Welsh language application form, as our Applicant Tracking System does not support this. If you would prefer to write your application in Welsh you are welcome to do so in the open textboxes.

We offer a competitive range of benefits, good work/life balance, excellent learning and development opportunities and a vibrant organisational culture. 

Our staff body is currently under-representative of People of Colour, LGBTQIA+ people and people with long term conditions or impairments: We are committed to eroding these historic barriers, so as to create a movement in which people from all walks of life see themselves in, and so we particularly encourage you to apply if you belong to one of these groups or sit at multiple intersections of disadvantage. We are committed to the Disability Confident standard and will guarantee an interview to any candidates who declare a disability and who meet the essential criteria for the role.

Friends of the Earth is an international community dedicated to protecting the natural world and the wellbeing of everyone in it. We lead campaigns, provide resources and information, and drive real solutions to the environmental problems facing us all.

 

 

Interview date
w/c 5th September / Medi 5ed
Closing Date
18 August 2022